ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   НОВИНИ   |   Кметове на общини и ръководството на МЗХ обсъдиха предстоящия прием на проекти по ПРСР
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 
« назад

Кметове на общини и ръководството на МЗХ обсъдиха предстоящия прием на проекти по ПРСР

2010-09-14

picture

Представители на Националното сдружение на общините и ръководството на МЗХ обсъдиха предстоящия прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 /ПРСР/, който започва на 20 септември, както и промените в нормативната база и изпълнението на Програмата до момента. Срещата бе открита от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.
 „По ПРСР се разпределя огромен финансов ресурс и изкушенията са големи и от двете страни”, каза министър Найденов пред участниците във форума. Той призова кметовете да са активни и в същото време да не допускат дискредитиране на Програмата.

Управляващият орган на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие” разработиха механизъм за по-облекчено финансиране на общините, които изпълняват проекти по програмата, съобщи заместник –министърът на земеделието и храните Светлана Боянова.

С цел осигуряване на необходимите средства за изпълнение на проектите по Програмата, освен нормативно установения аванс в размер до 50%, общините ще имат възможност да получат допълнително до 20% под формата на оборотни средства. Става дума за проектите по сключените договори по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”, допълни още зам.-министър Боянова.

Като допълнително улеснение, се планира общините да ползват безлихвен заем от централния бюджет, в размер на – до 30% от допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта. За тази цел е разработен проект на постановление съвместно с Министерството на финансите за отпускане на безлихвени заеми за финансиране на крайния етап на общинските проекти, разясни още тя.

Пред участниците във срещата зам.-министър Боянова информира, че се подготвят и промени, с които да се даде възможност на общините да кандидатстват в рамките на Стратегиите за местно развитие по ос 4 Лидер с проекти, за които сега те не могат да участват по мерките от ос 3 на Програмата.

Към момента общини от т.нар. селски райони, които в същото време попадат в  алгомерационен ареал, не могат да кандидатстват по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Общините в селски райони с над 10 000 жители в момента са изключени от мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Не могат да кандидатстват по ПРСР и населени места в селски райони с над 2000 еквивалентни жители за реконструкция на ВиК системи и съоръжения. С промените тези общини ще имат възможността да кандидатстват по допустимите за финансиране дейности от тези три мерки чрез Стратегиите за местно развитие.

Няма да бъдат подпомагани общински проекти за модернизиране на социални домове за деца, които подлежат на закриване съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

С цел облекчаване на процеса по кандидатстване по публичните мерки от ПРСР ще отпадат част от изискуемите документи - счетоводен баланс за последния отчетен период, отчет за приходите и разходите за последния отчетен период, справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за последния отчетен период.

250 млн. лв. авансово са изплатени до момента по 263 общински проекта, отчете изп. директор на ДФ „Земеделие” Калина Илиева. Тя увери, че до 17 септември ще бъдат обработени всички подадени общински проекти.

По време на срещата присъства и зам.-министър Георги Костова, който съобщи, че се предвижда през ноември отново да бъде отворен приемът за проекти по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 - „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.