ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   ДОКУМЕНТИ   |   Документи по мерки от Ос 1   |   Обяви, покани и документи
 
Местни Инициативни Групи - ВТОРА ПОКАНАМестни Инициативни Групи - ПЪРВА ПОКАНАДокументи по мерки от Ос 1Наредби, публикувани в Държавен вестникПроекти на наредбиИзчисляване на икономически размер на земеделските стопанстваДокументи по мерки от Ос 2Документи по мерки от Ос 3Документи по мерки от Ос 4 - ЛИДЕРТехническа помощЕвропейски план за икономическо възстановяване Годишни доклади за изпълнението на ПРСРКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.Програма САПАРДПрограмни документи Изследване на ситуацията с широколентов интернет в селските райони
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 

Обяви, покани и документи


Заповед № 03-РД/1578 от 28.07.2014 г.

  pdf icon
103 KB
изтегли

Заповед за изменение на заповед РД 03-1578 от 07.06.2013 по мярка 121

Заповед за изменение на заповед на изпълнителният директор на ДФЗ-РА номер РД 03-1578 от 07.06.2013, по мярка 121

  pdf icon
103 KB
изтегли

Информация за обучение по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“

  pdf icon
97 KB
изтегли

Образци на чек листа по чл.7,ал.5,т.1 от Наредба № 10 от 2011 г. по мярка Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори

Образци на чек листа по чл.7,ал.5,т.1 от Наредба № 10 от 2011 г. по мярка Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори

  pdf icon
55 KB
изтегли

ЧЕК-листА-за-задължителни-консултантски-услуги-по-чл.4,ал.1-за-кандидати-по-чл.13,ал.1

ЧЕК-листА-за-задължителни-консултантски-услуги-по-чл.4,ал.1-за-кандидати-по-чл.13,ал.1

  pdf icon
24 KB
изтегли

ЧЕК-листА-приложение-1

ЧЕК-листА-приложение-1

  pdf icon
82 KB
изтегли

ЧЕК-лист-Б-допълнителни-консултантски-услуги-по-избор-на-фермера-по-чл.4,ал.2-за-кандидати-по-чл.13,ал.1

ЧЕК-лист-Б-допълнителни-консултантски-услуги-по-избор-на-фермера-по-чл.4,ал.2-за-кандидати-по-чл.13,ал.1

  pdf icon
67 KB
изтегли

ЧЕК-лист-Г-задължителни-консултантски-услуги-кандидати-по-чл.13,ал.2

ЧЕК-лист-Г-задължителни-консултантски-услуги-кандидати-по-чл.13,ал.2

  pdf icon
39 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 114

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 29.04.2013 г. – 23.05.2013 г.

  pdf icon
58 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 122

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 29.04.2013 г. – 23.08.2013 г.

  pdf icon
55 KB
изтегли

РЕГИСТЪР на консултанти в областта на земеделието, които имат право да предоставят консултантски услуги по Мярка 114

Регистър на консултанти в областта на земеделието, които имат право да предоставят консултантски услуги по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
45 KB
изтегли

РЕГИСТЪР на консултанти в областта на горите, които имат право да предоставят консултантски услуги по Мярка 114

Регистър на консултанти в областта на горите, които имат право да предоставят консултантски услуги по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
32 KB
изтегли

ВАЖНО! Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111

Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
310 KB
изтегли

Приложения по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
81 KB
изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ за подпомагане по Мярка 112

Заявление за подпомагане по Мярка 112 ``Създаване на стопанства на млади фермери`` по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.“

  pdf icon
264 KB
изтегли

ОБРАЗЕЦ на бизнес план за кандидатстване по Мярка 112

Образец на бизнес план за кандидатстване по Мярка 112 `` Създаване на стопанства на млади фермери `` по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.“

  pdf icon
260 KB
изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ за подпомагане по Мярка 122

Заявление за подпомагане по Мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., изм. и доп. -ДВ. бр.55 от 2012 г., в сила от 20 Юли 2012 г.

  pdf icon
301 KB
изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ за подпомагане по Мярка 121

Заявление за подпомагане по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., изм. -ДВ., бр. 54 от 2012 г., в сила от 17 юли 2012 г.

  pdf icon
530 KB
изтегли

Обява и Приложения във връзка с избор на организации, които ще предоставят консултантски услуги по Мярка 114

Обява за избор на организации, които ще предоставят консултантски услуги по Мярка 114 "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., и Приложения към Наредба №10 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна помощ по Мярка 114

  pdf icon
92 KB
изтегли

И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 112 и предстоящото отваряне на мярката.

По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ измененията са наложени във връзка с препоръки на Европейската комисия и с оглед пренасочване на ограничения финансов ресурс към най-ефективните и гарантиращи резултати кандидати. От друга страна се засилва и подкрепата за по-слабо развитите сектори и тези, които са ориентирани към опазване на околната среда. Създават се критерии за оценка на постъпилите заявления с цел насочване на ограниченият бюджет по мярката към новите приоритети.

  pdf icon
647 KB
изтегли

И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 121 и предстоящото отваряне на мярката.

Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно насочвани към кандидати с проектни предложения. За постигане на заложените приоритети УО на ПРСР е подготвил и съответните изменения в Наредба № 8/03.04.2008 г. Предстоящите периоди на прием по мярката ще започнат в средата на месец юли 2012 г. и ще се обявяват със заповед на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, като в същите ще бъде изрично посочено кои кандидати и за какви инвестиции имат възможност да подават заявления в съответния период на прием.

  pdf icon
644 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 114

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 114 "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
73 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 123

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
74 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121

Зповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
202 KB
изтегли

ВAЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 122

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
83 KB
изтегли

ВAЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 141

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
70 KB
изтегли

ВAЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 142

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 142 "Създаване на организации на производители" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
77 KB
изтегли

Информация за обучение на консултанти във връзка с изискванията на Мярка 114 “Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” по Програма за развитие на селските райони в Аграрен университет, гр. Пловдив

  pdf icon
22 KB
изтегли

Информация за обучение на консултанти във връзка с изискванията на Мярка 114 “Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” по Програма за развитие на селските райони в Тракийски университет, гр. Стара Загора

  pdf icon
23 KB
изтегли

Информация за обучение на консултанти във връзка с изискванията на Мярка 114 “Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” по Програма за развитие на селските райони в Лесотехнически университет, гр. София

  pdf icon
31 KB
изтегли

Образец на бизнес план за кандидатстване по Мярка 141

Образец на бизнес план за кандидатстване по Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
359 KB
изтегли

Заявление за подпомагане по Мярка 141

Заявление за подпомагане по Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
275 KB
изтегли

Ръководство за изпълнение и реализиране на проекти по Мярка 123

Ръководство за реализиране и изпълнение на проекти по Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
809 KB
изтегли

Ръководство за изпълнение и реализиране на проекти по Мярка 121

Ръководство за изпълнение и реализиране на проекти по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
840 KB
изтегли

Заповед за определяне на период на прием на заявления по Мярка 121 ``Модернизиране на земеделските стопанства``

  pdf icon
134 KB
изтегли

Заповед за определяне на период на прием на заявления по Мярка 114 ``Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори``

  pdf icon
85 KB
изтегли

ВАЖНО! Заявка за окончателно плащане към сключени договори по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

Уважаеми бенефициенти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, Информираме Ви, че във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 9/03.04.2008 г. за реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, предстои второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство.

  pdf icon
30 KB
изтегли

Заявка за окончателно плащане към сключени договори по мярка 112

Заявка за окончателно плащане към сключени договори по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

  pdf icon
92 KB
изтегли

Образци на декларации, които се попълват при подаване на заявка за окончателно плащане по мярка 112

Образци на декларации, които се попълват при подаване на заявка  за окончателно плащане към сключени договори по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

  pdf icon
43 KB
изтегли

Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

  pdf icon
39 KB
изтегли

Наръчник за кандидатите за възможностите за кандидатстване по гарантираните бюджети на мярка 121

Наръчник за кандидатите за възможностите за кандидатстване по гарантираните бюджети на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

  pdf icon
9,791 KB
изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по мярка 123

Заявление за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

  pdf icon
649 KB
изтегли

Заповед 01-РД/1044 от 19.07.2011 г. за продължаване приема на заявления по мярка 141

„ Уважаеми кандидати по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от  ПРСР  с настоящата Заповед на Министъра на земеделието и храните, бихме искали да Ви уведомим, че срока за подаване на заявление за подпомагане по мярката се удължава до 30.12.2011 г.”

  pdf icon
49 KB
изтегли

Заповед 03-РД/1737 от 06.07.2011 г. за отваряне приема на заявления по мярка 123

Заповед 03-РД/1737 от 06.07.2011 г. за отваряне приема на заявления по реда на Наредба №18  от 26.06.2008 г.  за условията реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР.

  pdf icon
71 KB
изтегли

Информация за обучение по мярка 111, публикувана на 17.06.2011 г.

Информация за обучение по мярка 111``Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания``, публикувана на 17.06.2011 г.

  pdf icon
35 KB
изтегли

Информация за обучение по мярка 111"Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания", публикувана на 31.05.2011 г.

  pdf icon
51 KB
изтегли

Информация за обучение по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания", публикувана на 19.05.2011 г.

  pdf icon
250 KB
изтегли

Заповед 01-РД/1045 от 25.02.2011 г. за отваряне приема на заявления по мярка 142

Заповед 01-РД/1045 от 25.02.2011 г. за отваряне приема на заявления по реда на Наредба №27 от 05.08.2008 г.

  pdf icon
69 KB
изтегли

Заповед 01-РД/1044 от 25.02.2011 г. за отваряне приема на заявления по мярка 141

Заповед 01-РД/1044 от 25.02.2011 г. за отваряне приема на заявления по реда на Наредба №28 от 05.08.2008 г.

  pdf icon
73 KB
изтегли

Заповед 01-РД/1043 от 25.02.2011 г. за отваряне приема на заявления по мярка 122

Заповед 01-РД/1043 от 25.02.2011 г. за отваряне приема на заявления по реда на Наредба №21 от 07.07.2008 г.   

  pdf icon
68 KB
изтегли

Информация за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания", публикувана на 03.12.2010г.

  pdf icon
38 KB
изтегли

Информация за обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания

  pdf icon
99 KB
изтегли

Заявление за подпомагане по мярка 111 от 24.09.2010

Заявление за подпомагане по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

  pdf icon
229 KB
изтегли

Обява за приемане на заявления за подпомагане по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

  pdf icon
120 KB
изтегли

Информация за обучение по мярка 111, публикувана на 01.09.2010 г.

  pdf icon
19 KB
изтегли

Информация за обучение по мярка 111, публикувана на 30.08.2010 г.

Информация за обучение по мярка 111 ``Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания``

  pdf icon
43 KB
изтегли

Заявление за включване в курс/информационна дейност по Мярка 111

Заявление за включване в курс/информационна дейност по Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
93 KB
изтегли

Методика за оценка на техническото съответствие между размера на инвестициите и потребностите на земеделските стопанства от земеделска техника

Предложение за процедура и методика за оценка на техническото съответствие между размера на инвестициите и потребностите на земеделските стопанства от земеделска техника при прилагане на мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

  pdf icon
376 KB
изтегли

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НИТРАТНАТА ДИРЕКТИВА

Индикативен списък на инвестиции по Нитратната директива(ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО), свързани с прилагане на мярка „модернизиране на земеделските стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

  pdf icon
66 KB
изтегли

Заповед 01 - РД/213 от 19.02.2010 г.

Заповед 01 - РД/213 от 19.02.2010 г.

  pdf icon
111 KB
изтегли

Заявление за подпомагане по мярка 112

Заявление за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” (в сила от 27.12.2008 г.)

  pdf icon
355 KB
изтегли

Образец на бизнес план за кандидатстване по мярка 112

Образец на бизнес план за кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” (в сила от 27.12.2008 г.)

  pdf icon
494 KB
изтегли

Образец на бизнес план за кандидатстване по мярка 121

Образец на бизнес план за кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" ( в сила от 23.12.2008 г.)

  pdf icon
607 KB
изтегли

Заповед за изменение на Заповед № 01-РД/663 от 16.04.2009г.

Заповед за изменение на Заповед № 01-РД/663 от 16.04.2009г. за определяне на времеви периоди за прием на заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

  pdf icon
185 KB
изтегли

Заповед за изменение на Заповед № 01-РД/710 от 27.04.2009г.

Заповед за изменение на Заповед № 01-РД/710 от 27.04.2009г. за определяне на времеви периоди за прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

  pdf icon
188 KB
изтегли

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 г. НА НССЗ ВЪВ ВРЪЗКА С МЯРКА 143

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2009 г. НА НССЗ ВЪВ ВРЪЗКА С МЯРКА 143 "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 2007 – 2009 г." НА ПРСР

  pdf icon
425 KB
изтегли

Бизнес план по мярка 122

Бизнес план по мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите"

  pdf icon
501 KB
изтегли

Образец на бизнес план за кандидатстване по Мярка 123

Образец на бизнес план за кандидатстване по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

  pdf icon
742 KB
изтегли

Образец на план за развитие по мярка 142

Образец на план за развитие по мярка 142 „Създаване на организации на производители”

  pdf icon
379 KB
изтегли

Заявление за признаване и/или подпомагане по мярка 142

Заявление за признаване и/или подпомагане по мярка 142 „Създаване на организации на производители”

  pdf icon
250 KB
изтегли

Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 142

Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 142 „Създаване на организации на производители”

  pdf icon
336 KB
изтегли

Обява за започване изпълнението на дейностите по мярка 143

Обява за започване изпълнението на дейностите по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния (2007-2009 г.) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. в частта им предоставяне на пълен комплект съветнически услуги за земеделски производители, допустими за кандидатстване по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 214 "Агро-екологични плащания"

  pdf icon
85 KB
изтегли