ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   ПРСР 2014-2020
 
Управляващ органУправителен съветКомитет по наблюдениеЧесто задавани въпросиПолезни връзкиПРСР 2014-2020Тематична работна група за разработване на ПРСР 2014-2020
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 

ПРСР 2014-2020


Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 ``Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти``

  pdf icon
1,979 KB
изтегли

Допълнителнa информация във връзка с критериите за подбор на проектни предложения с включени инвестиции по чл. 4, т. 3 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г

Допълнително информация във връзка с критериите за подбор на проектни предложения с включени инвестиции по чл. 4, т. 3 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. – райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  pdf icon
70 KB
изтегли

ВАЖНО! Наредба № 12 от 2016 г.

НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  pdf icon
414 KB
изтегли

Заповед No РД 09-552 от 02.08.2016 за прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2

  pdf icon
152 KB
изтегли

Въпроси и казуси, възникнали при изготвянето на бизнес планове и заявления по подмярка 6.3

Въпроси и казуси, възникнали при изготвянето на бизнес планове и заявления по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”от Програмата за развитие на селските развитие на селските райони за периода 2014-2020 г

  pdf icon
47 KB
изтегли

Aктуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане през календарната 2016 г.

  pdf icon
43 KB
изтегли

Заповед за изменение на методика по М10 от ПРСР 2014-2020

Заповед за изменение на методика за намаляване и отказване на годишните агроекологични плащания по Мярка 10 ``Агроекология и климат`` от ПРСР 2014-2020

  pdf icon
1,241 KB
изтегли

Заповед РД 09-439/2106 за определяне на период на прием по подмярка 2.1.2 ``Консултантски услуги за малки земеделски стопанства``

  pdf icon
595 KB
изтегли

Наредба No 7 за прилагане на мярка 2.1.2 ``Консултантски услуги за малки земеделски стопанства``

  pdf icon
329 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-434 от 20.06.2016 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
63 KB
изтегли

Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г.)

  pdf icon
104 KB
изтегли

Актуално приложение № 8 от Наредба 16 за бенефициентите по подмярка 19.1

  pdf icon
46 KB
изтегли

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г.)

  pdf icon
358 KB
изтегли

Данни за орнитологично важните места в местообитания на зимуващите гъски

  pdf icon
994 KB
изтегли

Данни за орнитологично важните места в местообитания на червеногушата гъска

  pdf icon
1,753 KB
изтегли

Данни за орнитологично важните места в местообитания на ливадния блатар

  pdf icon
1,027 KB
изтегли

Документи свързани с прием по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 г.

  pdf icon
163 KB
изтегли

Покана за набиране на външни експерти

Министерството на земеделието и храните обявява подбор на външни експерти-оценители за включване в списъка с външни експерти-оценители, определени от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), които да участват в комисия за избор на МИГ и на стратегии за Водено от общностите местно развитие

  pdf icon
190 KB
изтегли

Указания за попълване на стратегиите за „Водено от общностите местно развитие“ ВОМР от ПРСР 2014-2020 г., при финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ може да намерите на следния линк:

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102#1

  pdf icon
23 KB
изтегли

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 ``Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие`` на мярка 19 ``Водено от общностите местно развитие`` от П

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 ``Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие`` на мярка 19 ``Водено от общностите местно развитие`` от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2016 г.)  

  pdf icon
23 KB
изтегли

Наредба за изменение на Наредба №22

Наредба за изменение на Наредба №22.

  pdf icon
61 KB
изтегли

Наредба за изменение на Наредба №16

Наредба за изменение на Наредба №16

  pdf icon
101 KB
изтегли

Приложени образци за попълване относно екологична оценка на стратегиите за ВОМР / Искане /

По информация на МОСВ местните инициативни групи на територията на цялата страна е препоръчително да подават своевременно попълнени приложените актуални образци на уведомление и на искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка. Предвид, че крайните срокове за подаване на стратегиите по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. са до края на месец май 2016 г., което технологично ограничава срока на провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО, МИГ могат да подават едновременно и двете приложени бланки /уведомление и искане/, за възможното произнасяне на МОСВ/РИОСВ в рамките на едномесечния срок по процедурата. Необходимо е да се обърне внимание, че като орган за одобряване на стратегията следва да се посочнва Общото събрание на МИГ, а не МЗХ, каквито случаи има. Следва да се обърне специално внимание за случаите, при които МИГ имат условия, постановени с решението за преценка на ЕО. Тогава МИГ следва да подаде до МОСВ/РИОСВ обобщена справка по чл. 29 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, която трябва да се подаде в 14 дневен срок преди одобряването на стратегията от Общото събрание. Този срок може да се съвмести с 14 дневния срок за обжалване на административния акт, за да влезе в сила същия. За улеснение на целия процес може при необходимост до РИОСВ/МОСВ да се изпращат документите за предварителен преглед, за да не се налага след това тяхното допълване.

  pdf icon
83 KB
изтегли

Полезна информация свързана със стратегии по „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

http://opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=392

  pdf icon
22 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-179 от 07.04.2016 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
1,586 KB
изтегли

НАРЕДБА № 6 от 28 март 2016 г., за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

НАРЕДБА № 6 от 28 март 2016 г., за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Обн. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г.)

  pdf icon
127 KB
изтегли

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

  pdf icon
844 KB
изтегли

Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за кампания 2015

  pdf icon
433 KB
изтегли

Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за кампания 2015

  pdf icon
432 KB
изтегли

Заповед № РД 09-105/01.03.2016 г., за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 г., за кампания 2016 за мерките, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
50 KB
изтегли

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“  от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., проект на доклад от зам.-министър и протокол от проведено обсъждане със заинтересованите лица.

  pdf icon
609 KB
изтегли

Полезна информация свързана със стратегии по „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie/102#2

  pdf icon
22 KB
изтегли

Изменение на т. 4 от поканата за прием на стратегии по „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)

Изменение на т. 4 от поканата за прием на стратегии по „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съгласно заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-51/1.2.2016 г.

  pdf icon
177 KB
изтегли

Разпределение на експерти, отговорни за дейностите по наблюдение и изпълнение на договорите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

  pdf icon
43 KB
изтегли

Информация за одобрените бенефициенти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

  pdf icon
70 KB
изтегли

Заповед и Покана за прием по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Министерството на земеделието и храните обявява процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.)

  pdf icon
1,259 KB
изтегли

Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
411 KB
изтегли

Проведе се информационна среща с първите бенефициенти по подмярка 19.1 от ПРСР 2014 - 2020 г.

Презентации

  pdf icon
13 KB
изтегли

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г.)

  pdf icon
174 KB
изтегли

Важна информация за кандидатите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

Приложени документи.

  pdf icon
53 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-781 от 06.11.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
729 KB
изтегли

УО на ПРСР обявява втори прием на заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

Прессъобщение

  pdf icon
25 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД09-760 от 23.10.2015 г. за утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ЗАПОВЕД № РД09-760 от 23.10.2015 г. за утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
744 KB
изтегли

ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
1,677 KB
изтегли

Наредба № 17 от 19 август 2015 г. за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ“

Наредба № 17 от 19 август 2015 г. за прилагане на мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г.)

  pdf icon
334 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № 03-РД/1690 от 28.08.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по мярка 121

ЗАПОВЕД № 03-РД/1690 от 28.08.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
614 KB
изтегли

Важно за кандидатите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

Актуализирано на 28.08.2015 г.

  pdf icon
40 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД09-556 от 11.08.2015 г. за утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ЗАПОВЕД № РД09-556 от 11.08.2015 г. за утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
39 KB
изтегли

ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
109 KB
изтегли

Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и приложения към тях

Правила за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони2014-2020 г. и приложения към тях

  pdf icon
1,798 KB
изтегли

НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19 И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19 И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  pdf icon
116 KB
изтегли

УО на ПРСР стартира прием на заявления за подготвителна помощ по подхода Водено от общностите местно развитие.

Наредба № 16 за условията и реда за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

  pdf icon
14 KB
изтегли

Брой растения на декар по технология на отглеждане и минимален праг на гъстота на растения на декар

  pdf icon
572 KB
изтегли

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства по подмярка 6.1 ``Стартова помощ за млади земеделски стопани`` от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г

  pdf icon
59 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-434 от 15.06.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.1

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
795 KB
изтегли

Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., доп. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.)

  pdf icon
1,539 KB
изтегли

Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
1,878 KB
изтегли

Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“

Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
34 KB
изтегли

Индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през календарната 2015 г.

  pdf icon
38 KB
изтегли

Решение за одобряване на Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2014-2020 г.

  pdf icon
258 KB
изтегли

Население на Република България към 31.12.2014 г., по области, общини и населени места (по данни на НСИ)

  pdf icon
540 KB
изтегли

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., официално одобрена от ЕК на 26.05.2015 г

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,официално одобрена от ЕК, изпратена на 29.04.2015 г.

  pdf icon
46 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-213 от 27.03.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
770 KB
изтегли

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства и инструкции за нейното попълване.

  pdf icon
37 KB
изтегли

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., официално изпратена на ЕК на 26.02.2015 г.

  pdf icon
46 KB
изтегли

Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
87 KB
изтегли

Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
29 KB
изтегли

Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
24 KB
изтегли

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
61 KB
изтегли

ОБОБЩЕНА СПРАВКА по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми за Екологичната оценка на „Програма за развитие на селските райони” 2014 – 2020 г. Приложено съобщение.

  pdf icon
25 KB
изтегли

Становище на Министерство на околната среда и водите по екологична оценка № 16-9/2014 г. за съгласуване на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Приложено съобщение. Публикувано на 15.12.2014 г.

  pdf icon
611 KB
изтегли

Kоментари на Европейската комисия по вариант на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., официално изпратена на 02.07.2014 г.

  pdf icon
521 KB
изтегли

Списък с анализи и доклади, публикувани на интернет страницата на ПРСР във връзка с разработването на ПРСР 2014-2020 г.

  pdf icon
30 KB
изтегли

Доклади и становища изготвени от Звеното за управление на Националната селска мрежа във връзка с програмирането на ПРСР 2014-2020 г.

  pdf icon
8,521 KB
изтегли

Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони, за периода 2014–2020 г.

  pdf icon
45,398 KB
изтегли

Доклад за екологична оценка на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Публикуван: 04.09.2014 г.

  pdf icon
30,652 KB
изтегли

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., официално изпратена на ЕК на 02.07.2014 г.

  pdf icon
9,474 KB
изтегли

Втори вариант на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (юни 2014 г.)

  pdf icon
3,746 KB
изтегли

Първи вариант на Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. (февруари 2014 г.)

  pdf icon
815 KB
изтегли

Тематична работна група за разработване на ПРСР 2014-2020