ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   
 
Управляващ органУправителен съветКомитет по наблюдениеЧесто задавани въпросиПолезни връзкиПРСР 2014-2020
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 

Начало

"ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"Европейското знаме Лого на ПРСР„Уважаеми земеделски производители и преработватели,

Уважаеми представители на местната власт,

Уважаеми партньори,


В рубрика "Документи", в подрубрики "Обяви, покани и документи" и "Наредби, публикувани в Държавен вестник", за съответните Мерки по Ос 1, Ос 2, Ос 3 и Ос 4, са представени текстове на наредби за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, публикувани в Държавен вестник и обявите и поканите за кандидатстване по проектни предложения към мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”ЗАПОВЕД № РД 09-434 от 20.06.2016 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
63 KB
изтегли

Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г.)

  pdf icon
104 KB
изтегли

Проект на наредба за за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект на наредба за за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  pdf icon
231 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-179 от 07.04.2016 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
1,586 KB
изтегли

Заповед № РД 09-105/01.03.2016 г., за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 27.02.2009 г., за кампания 2016 за мерките, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
50 KB
изтегли

Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за кампания 2015

Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
1,767 KB
изтегли

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г.)

  pdf icon
174 KB
изтегли

НАРЕДБА № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121

НАРЕДБА № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г.( Обн. ДВ. бр.41 от22 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от12 Декември 2008г.,изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.18 от1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.67 от30 Август 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.88 от 13 Ноември 2015г.)

  pdf icon
1,285 KB
изтегли

ЗАПОВЕД за изменение на ЗАПОВЕД № 03-РД/1690 от 28.08.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по мярка 121

ЗАПОВЕД за изменение на ЗАПОВЕД № 03-РД/1690 от 28.08.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
111 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-781 от 06.11.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
729 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД09-760 от 23.10.2015 г. за утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ЗАПОВЕД № РД09-760 от 23.10.2015 г. за утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
744 KB
изтегли

ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
1,677 KB
изтегли

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери`` по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

  pdf icon
68 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № 03-РД/1690 от 28.08.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по мярка 121

ЗАПОВЕД № 03-РД/1690 от 28.08.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
614 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД09-556 от 11.08.2015 г. за утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ЗАПОВЕД № РД09-556 от 11.08.2015 г. за утвърждаване на покана за избор на кандидати за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
39 KB
изтегли

ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

ПОКАНА за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
109 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-434 от 15.06.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.1

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
795 KB
изтегли

Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., доп. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.)

  pdf icon
1,539 KB
изтегли

Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
1,878 KB
изтегли

Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“

Наредба № 13 от 19 май 2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

  pdf icon
34 KB
изтегли

Решение за одобряване на Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2014-2020 г.

  pdf icon
258 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-213 от 27.03.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  pdf icon
770 KB
изтегли

ВАЖНО! ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020).

Министерство на земеделието и храните  инициира повторна процедура за избор на ЮЛНЦ в обществено полезна дейност за членове в комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), работещи в следните сфери:  - зърнопроизводство, - овощарство, - птицевъдство, - свиневъдство, - говедовъдство, - хранително-вкусова промишленост, - гори, - биологично производство или агроекология, - изменение на климата, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Към поканата са приложени заявление, декларация и механизъм за избор, в който са описани критериите, на които трябва да отговарят  ЮЛНЦ, както и необходимите  за кандидатстване документи. Публикувано на 05.01.2015

  pdf icon
205 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № РД 09-579/03.09.2014 г.

ЗАПОВЕД № РД 09-579/03.09.2014 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Указания за попълване на декларация за минимална помощ по мерки 311 и 312 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., с приложени Указания.

  pdf icon
634 KB
изтегли

Справка за проведени консултации с обществеността и засегнатите и заинтересовани органи по опазване на околната среда

Справка за проведени консултации с обществеността и засегнатите и заинтересовани органи по опазване на околната среда, и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им, включваща описание на получените на отделните етапи становища, бележки, препоръки и предложения и начинът им на отразяване в доклада за ЕО и проекта на ПРСР (2014-2020), с мотивите за приемане/неприемане на всяко едно становище.

  pdf icon
336 KB
изтегли

Информация за изпълнението на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., към 01.12.2015 г.

  pdf icon
44 KB
изтегли

Заповед № 03-РД/1578 от 28.07.2014 г.

  pdf icon
103 KB
изтегли

ВАЖНО! ПОКАНА!

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ЗА ЧЛЕНОВЕ В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. С ПРИЛОЖЕНИ МЕХАНИЗЪМ, ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ. ПУБЛИКУВАНА: 21.07.2014 Г.

  pdf icon
914 KB
изтегли

ВАЖНО! ПОКАНА!

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА НАБЛЮДАТЕЛИ В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. С ПРИЛОЖЕНИ МЕХАНИЗЪМ, ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ. ПУБЛИКУВАНА: 21.07.2014 Г.

  pdf icon
814 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № 03-РД/1327 от 25.06.2014 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 223

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
55 KB
изтегли

ЗАПОВЕД № 03-РД/1326 от 25.06.2014 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 226

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013

  pdf icon
54 KB
изтегли

ПОКАНА за публично обсъждане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

  pdf icon
57 KB
изтегли

Уважаеми земеделски стопани, бенефициенти по Mярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР

Поради големия обществен интерес, днес МЗХ публикува публично проекта на Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 112 и проекта на променената таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство. Публикувана: 29.05.2014 г.

  pdf icon
83 KB
изтегли

Важно! Заповед за прием по мярка 112

Заповед за прием по мярка 112 ``Създаване на стопанства на млади фермери``, от 18.11.2013 до 20.12.2013

  pdf icon
61 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД № РД 09-643 от 19.09.2013 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 421

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
828 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД № 03-РД/2377 от 27.08.2013 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 313

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
73 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД № 03-РД/2374 от 27.08.2013 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
108 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД № 03-РД/2375 от 27.08.2013 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
94 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД № 03-РД/2376 от 27.08.2013 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
71 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД № 03-РД/2378 от 27.08.2013 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 322

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
77 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД № 03-РД/916 от 27.08.2013 г.

ЗАПОВЕД № 03-РД/916 от 27.08.2013 г., за изменение на Заповед № 03-РД/916 от 15.05.2012 г., изменена със Заповед № 03-РД/916 от 21.11.2012 г., с която е определен период на прием и финансова помощ на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 24 от 29 Юли 2008 г.

  pdf icon
109 KB
изтегли

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД за определяне на период на целеви прием на заявления за подпомагане по Мярка 121

ЗАПОВЕД за определяне на период на целеви прием на заявления за подпомагане по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
95 KB
изтегли

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
2,874 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД за допълнение на Заповед № 03-РД/918 от 15.05.2012 г. за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 123

ЗАПОВЕД за допълнение на Заповед № 03-РД/918 от 15.05.2012 г. за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
1,878 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 311

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 13.05.2013 г. – 31.05.2013 г.

  pdf icon
60 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 312

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 13.05.2013 г. – 31.05.2013 г.

  pdf icon
60 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 114

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 29.04.2013 г. – 23.05.2013 г.

  pdf icon
58 KB
изтегли

ВАЖНО! ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 122

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.,с период за кандидатстване: 29.04.2013 г. – 23.08.2013 г.

  pdf icon
55 KB
изтегли

ВАЖНО! СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение във връзка с Индикативен график за прием на заявления за подпомагане през 2012 г. по мерките от Програмата за развитие на селските райони

  pdf icon
641 KB
изтегли

ВАЖНО! ПОКАНА

Покана за участие на НПО в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за разработване на Програмата за развитие на селските райони на Република България за програмен период 2014-2020 г. Публикувана: 22.11.2012 г.

  pdf icon
327 KB
изтегли

ВАЖНО!!! Заповед за изменение на Заповед № 03-РД/1642 от 17.07.2012 г.,с която е определен периода на прием и финансовата помощ на заявления за подпомагане по Мярка 321

Заповед за изменение на Заповед № 03-РД/1642 от 17.07.2012 г., с която е определен периода на прием и финансовата помощ  на заявления за подпомагане за инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги(културни центрове, театри, библиотеки) и с изграждане или подобряване на центрове за социални услуги по ПРСР 2007-2013 г.

  pdf icon
1,023 KB
изтегли

ВАЖНО!!! Заповед за изменение на Заповед № 03-РД/1643 от 17.07.2012 г.,с която е определен периода на прием и финансовата помощ на заявления за подпомагане по Мярка 321

Заповед за изменение на Заповед № 03-РД/1643 от 17.07.2012 г., с която е определен периода на прием и финансовата помощ  на заявления за подпомагане за инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) по ПРСР 2007-2013 г.

  pdf icon
1,055 KB
изтегли

ВАЖНО!!! Заповед за изменение на Заповед № 03-РД/1644 от 17.07.2012 г.,с която е определен периода на прием и финансовата помощ на заявления за подпомагане по Мярка 321

Заповед за изменение на Заповед № 03-РД/1644 от 17.07.2012 г., с която е определен периода на прием и финансовата помощ  на заявления за подпомагане за инвестиции, свързани със строителство,реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове,строителство на нови пътища и с реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения по ПРСР 2007-2013 г.

  pdf icon
1,061 KB
изтегли

ВАЖНО!!! Заповед за изменение на Заповед № 03-РД/916 от 15.05.2012 г.,с която е определен периода на прием и финансовата помощ на заявления за подпомагане по Мярка 322

Заповед за изменение на Заповед № 03-РД/916 от 15.05.2012 г., с която е определен периода на прием и финансовата помощ  на заявления за подпомагане по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ по ПРСР 2007-2013 г.

  pdf icon
1,023 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за удължаване на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 421

Заповед за удължаване на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“  по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
536 KB
изтегли

ВАЖНО! Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111

Обява за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
310 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 223

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
738 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 226

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013

  pdf icon
746 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 421

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
824 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 112

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г

  pdf icon
56 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
307 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321, за инвестиции, свързани с изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки) и с изграждане или подобряване на центрове за социални услуги по ПРСР 2007-2013 г.

  pdf icon
83 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321, за инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) по ПРСР 2007-2013 г.

  pdf icon
82 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321, за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови пътища и с реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения по ПРСР 2007-2013 г.  

  pdf icon
83 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321, за инвестиции, извършени от общини от област Хасково, пострадали от наводнението през месец февруари 2012 г.

  pdf icon
84 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 322, за инвестиции, извършени от общини от област Хасково, пострадали от наводнението през месец февруари 2012 г.

  pdf icon
84 KB
изтегли

НОВО! Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по мерките по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., за календарната 2012 г.

  pdf icon
39 KB
изтегли

ОБЯВА за избор на организации, които ще предоставят консултантски услуги по Мярка 114 "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
134 KB
изтегли

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, за подготовка на технически задания по линия на Мярка 511 "Техническа помощ" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
137 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 114

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 114 "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
73 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 321 за дейности за изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии по ПРСР 2007-2013 г.

  pdf icon
81 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за удължаване на период на прием на заявления по Мярка 321

Заповед за удължаване на период на прием на заявления по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
71 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 123

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
74 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 313

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
74 KB
изтегли

ВАЖНО! Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 322

Заповед за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
70 KB
изтегли

ВАЖНО!!! ОС 4 - ЛИДЕР

Списък съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г. с предложени за отхвърляне на етап административно съответствие и допустимост на заявления по Мярка 41 "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по Мярка 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" по ПРСР, постъпили в периода на прием от 14.10.2011 г. до 07.11.2011 г.

  pdf icon
557 KB
изтегли

ВАЖНО!!! Указания за прием по Мярка 121 ``Модернизиране на земеделските стопанства``

  pdf icon
147 KB
изтегли

АНЕКСИ КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013 г.), СЛЕД ПЕТОТО ИЗМЕНЕНИЕ

  pdf icon
6,093 KB
изтегли

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007–2013 г.), СЛЕД ПЕТОТО ИЗМЕНЕНИЕ

  pdf icon
999 KB
изтегли

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за периода: 2007-2009 г.

  pdf icon
6,045 KB
изтегли

Заповед за определяне на 06.07.2009 г. (понеделник) за крайната дата за настоящия прием на заявления за подпомагане по мярка 112

Заповед за определяне на 06.07.2009 г. (понеделник) за крайната дата за настоящия прием на заявления за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони”

  pdf icon
159 KB
изтегли

Резултат от процедурата за избор на експерт за изпълнение на дейности, свързани с временната координация на Националната селска мрежа

  pdf icon
52 KB
изтегли

Правила за работа на Работната група по Ос 3

  pdf icon
132 KB
изтегли

Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени

  pdf icon
179 KB
изтегли

Последни новини
24.11.2015

МЗХ публикува индикативния график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г.

виж повече »Финансов план по ПРСР за 2007-2011 г.
 
Рекламен клип на ПРСР  
Рекламен клип на ПРСР  
Рекламен клип на ПРСР  
Рекламен клип на ПРСР  
ПРСР – мярка 214  
ПРСР – мярка 121  
ПРСР – мярка 141  
ПРСР – мярка 123